FF_RGB_NEGATIVE.png

Informace o fakultě

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Nabízí vzdělání v historických, filologických a kulturně zaměřených studijních programech, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni; studovat zde lze rovněž učitelské studijní programy zaměřené na vzdělávání pro střední školy (učitelství anglického jazyka a literatury, českého jazyka a literatury, dějepisu, francouzského jazyka, německého jazyka a španělského jazyka). Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících i moderním technickým vybavením učeben.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Ústav anglistiky, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, Historický ústav, Ústav romanistiky (členěný na oddělení francouzského, italského a španělského jazyka) a Ústav věd o umění a kultuře.

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury a literární teorii, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a na teorii, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci FF JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty jsou orientované především na středoevropský prostor (Německo, Rakousko) a románské země (Francii, Španělsko, Itálii), ale i na zámoří (USA, země Latinské Ameriky), a umožňují tak nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí. Díky nadstandardní mezinárodní spolupráci mohou nejlepší studenti vybraných programů studovat v režimu „double degree“ a získat tak spolu s diplomem FF JU i plnohodnotné bakalářské, magisterské nebo doktorské diplomy partnerských univerzit ve Francii, Španělsku a Itálii. V tradičním srovnání českých vysokých škol a univerzit se v rámci humanitních věd umístila Filozofická fakulta JU na druhém místě.

  • Facebook

Záznamy ze Dne otevřených dveří

 

Bakalářské studium – neučitelské studijní programy:

Anglický jazyk a literatura 

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Dějiny umění

Estetika

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Historie

Italský jazyk a kultura

Kulturní studia

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 

Bakalářské studium – učitelství pro střední školy:

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Navazující magisterské studium – neučitelské studijní programy:

Anglická a americká literatura

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Dějiny umění a vizuální studia 

Historie

Kulturální studia

Francouzská filologie – specializace programu Románská filologie 

Italská filologie – specializace programu Románská filologie 

Španělská filologie – specializace programu Románská filologie

Překladatelství anglického jazyka 

Překladatelství francouzského jazyka

Překladatelství španělského jazyka

Překladatelství italského jazyka 


Navazující magisterské studium – Učitelství pro střední školy

Anglická a americká literatura

Český jazyk a literatura

Dějepis

Francouzský jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura